Miễn trừ trách nhiệm

Trang web PayDollar.com.vn chỉ chứa dữ liệu và thông tin để tham khảo. PayDollar không đảm bảo cho tính chính xác hoặc đúng đắn của thông tin. Không có mối quan hệ đặc biệt nào tồn tại giữa PayDollar và người sử dụng trang web, do đó PayDollar.com.vn không có nghĩa vụ hiệu chỉnh nội dung trang web nhằm phục vụ bất kỳ người dùng nào.

PayDollar không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại do đánh mất cơ hội kinh doanh hoặc mất lợi nhuận phát sinh từ việc sử dụng trang web, hoặc bất kỳ tài liệu nào có trong đó, hoặc từ bất kỳ hành động hoặc quyết định nào như là hệ quả của việc sử dụng trang web này. Không ai trong số các giám đốc hoặc nhân viên của PayDollar chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của trang web và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây.

Thông tin trên trang web này không nhằm đưa ra giải pháp cho các vấn đề, cũng không được coi là thông tin thay thế cho những tư vấn chuyên môn từ PayDollar. Người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn trước khi thực hiện bất kỳ vấn đề nào mà thông tin được cung cấp trên trang web này có thể có liên quan. Thông tin cung cấp trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng về những thay đổi đó.

Dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp sẽ chỉ được PayDollar.com.vn sử dụng để phản hồi các yêu cầu của người dùng hoặc tổng hợp thông tin tiếp thị thuộc về PayDollar. Bất kỳ thông tin nào mà người dùng gửi có thể có nguy cơ bị các bên thứ ba truy cập trái phép.

Trang web này và bất kỳ thông tin có trên trang web đã được đăng ký bản quyền. Mọi hành vi sử dụng, xuất bản, sao chép, phân phối hoặc khai thác trái phép thông tin đó đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý chính thức của PayDollar.