Nội dung chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách dữ liệu của bạn được sử dụng và lưu trữ.

 1. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến việc đăng ký thành viên, việc tiếp tục tư cách thành viên hoặc duy trì tài khoản, bất kỳ lúc nào. Dữ liệu hoặc thông tin của bạn sẽ được thu thập trong quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi.
 2. Thông tin cá nhân của bạn được cho là bảo mật và sẽ được lưu giữ một cách an toàn. Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật nội bộ của mình trong việc thu thập, sử dụng, lưu giữ hồ sơ và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để bảo toàn tính bí mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản khách hàng nào và đảm bảo nhân viên của chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật này.
 3. Thông tin cá nhân thu thập được từ bạn sẽ được sử dụng để xử lý các yêu cầu của bạn và giúp chúng tôi ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào liên quan đến tài khoản PayDollar của bạn hoặc bất kỳ (các) dịch vụ nào khác (trong tương lai) do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về việc sử dụng dịch vụ và để thiết kế hoặc tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 4. Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ vị thành niên, tức là những người dưới 18 tuổi.
 5. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân bạn đã nhập vào trang web của chúng tôi nếu bạn là thành viên của PayDollar. Chúng tôi sẽ giữ thông tin tối đa 7 năm sau khi bạn không còn là thành viên. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ tất cả thông tin liên quan đến các giao dịch tối đa 7 nămtheo tiêu chuẩn của ngành tài chính.
 6. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên liên quan khi cần thiết để xử lý các hướng dẫn hoặc yêu cầu thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan có liên quan hoặc các bên liên quan theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo yêu cầu của chính phủ, cơ quan quản lý hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật nào khác.
 7. Dữ liệu hoặc thông tin do chúng tôi nắm giữ liên quan đến bạn sẽ được giữ bí mật nhưng chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu hoặc thông tin đó cho các bên sau:
  • (a) bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán, thu nợ, đại lý tham chiếu tín dụng, dịch vụ thu hồi, thanh toán bù trừ chứng khoán hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi liên quan đến hoạt động kinh doanh của AsiaPay;
  • (b) công ty con và công ty mẹ của chúng tôi, công ty con của công ty mẹ và bất kỳ công ty nào trong tập đoàn của chúng tôi, đã cam kết giữ bí mật dữ liệu hoặc thông tin đó;
  • (c) bất kỳ người nào khác có nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi;
  • (d) bất kỳ cá nhân, công ty, tập đoàn, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào mà bạn có hoặc sắp có hợp tác.
 8. Chúng tôi sẽ gửi tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo (ví dụ: e-mail hoặc các tài liệu in khác) cho bạn. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tài liệu nào như vậy, bạn có thể hủy đăng ký nhận thư ngay trên trang web của chúng tôi, phần này được duy trì bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail cá nhân của mỗi thành viên và mật khẩu PayDollar.
 9. Tất cả thông tin cá nhân được chuyển cho chúng tôi sẽ được mã hóa bằng SSL. Khi cần thiết phải chuyển thông tin cá nhân của bạn cho (các) ngân hàng của chúng tôi để xử lý yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn, dù là người thanh toán hay người nhận, thông tin sẽ được mã hóa bằng SSL hoặc SET.
 10. Nếu bạn thấy bất kỳ thông tin nào của mình được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi là không chính xác hoặc cần cập nhật, vui lòng đăng nhập bằng địa chỉ e-mail và mật khẩu PayDollar của bạn tại trang web của chúng tôi để thay đổi thông tin sớm nhất có thể.
 11. Theo các điều khoản của Sắc lệnh, bạn có quyền:
  • (a) kiểm tra xem chúng tôi có giữ dữ liệu hoặc thông tin về bạn và quyền truy cập vào dữ liệu hoặc thông tin đó hay không;
  • (b) yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào liên quan đến bạn là không chính xác; và
  • (c) để xác minh các chính sách và việc thực thi của chúng tôi với dữ liệu hoặc thông tin và được thông báo về loại dữ liệu hoặc thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ.
 12. Theo các điều khoản của Sắc lệnh, chúng tôi có quyền tính một khoản phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ dữ liệu hoặc yêu cầu truy cập thông tin.
 13. Nếu bạn có khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới và cung cấp cho chúng tôi chi tiết yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi yêu cầu của bạn, kể cả các cuộc thảo luận nội bộ với các bên có liên quan. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm chi tiết hoặc để làm rõ vấn đề. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn kết quả ngay sau khi kết thúc việc điều tra. Bạn cũng có quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý quốc gia hoặc địa phương.
 14. AsiaPay Group được tạo thành từ các pháp nhân khác nhau. Bạn nên đọc các tham chiếu đến "AsiaPay", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" trong Thông báo về Quyền riêng tư này để chỉ công ty liên quan trong AsiaPay Group chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thành viên nào của AsiaPay Group là người kiểm soát dữ liệu của bạn. Thông tin đó sẽ được cung cấp trong hợp đồng mà chúng tôi ký với bạn hoặc trong thông báo bảo mật mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan cụ thể đến mối quan hệ mà chúng tôi có với bạn.


Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu ("DPO") chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo về Quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với DPO theo thông tin nêu dưới đây:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu, AsiaPay
Địa chỉ email: dpo@asiapay.com